Veiligheid & gezondheid

Analyse, advies, begeleiding van uw organisatie op alle vlakken van veiligheid en gezondheid

meer
Milieu en Duurzaam Ondernemen

Ondersteuning bij uw milieu- en energievraagstukken

meer
Emergency Response

Analyse, advies, opmaak en begeleiding van uw (nood)organisatie

meer
Ontwerp industriële brandweerwagens

Ontwerp en bouwbegeleiding van interventievoertuigen op basis van de specifieke risico's van de klant

meer
Safety as a mind set

Analyse, advies, begeleiding van uw organisatie naar een geïntegreerde veiligheidscultuur

meer
Burn-out coaching en loopbaanbegeleiding

Gepersonaliseerde aanpak psychosociale risico's

meer
Burn-out coaching en loopbaanbegeleiding

Achtergrond

In 2013 bevonden 33.000 Vlaamse zelfstandige ondernemers en 220.000 werknemers zich in een acute problematische situatie op vlak van psychische vermoeidheid (SERV onderzoek 2014).

Wanneer mensen zich niet meer gelukkig voelen in hun job heeft dit niet alleen een belangrijke impact op hun privéleven en gezondheid, het heeft ook nadelige gevolgen voor de onderneming. Met gelukkige werknemers daarentegen komt men tot een WIN-WIN voor alle partijen.

Ondersteuning

Sharwa begeleidt u graag om te komen tot meer geluk en meer engagement op de werkvloer. Onze aanpak is steeds gepersonaliseerd en kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • het meten van het “zich goed voelen” op het werk via de Connection4Balance tool van het Instituut voor Duurzaam Werken; zowel individuele metingen als analyses op team- en organisatieniveau
 • awareness trainingen rond duurzaam werken
 • preventie en coaching van burn-out
 • herbronning aan zee
 • talentenmanagement
 • loopbaanbegeleiding...
 •  ...

De focus ligt hierbij op het verwerven van inzichten om via zelfsturing te komen tot een betere connectie met zichzelf en de werkcontext.

Expertise

Deze dienstverlening wordt aangeboden in een partnership met het Instituut voor Duurzaam Werken. In samenwerking met Lut Van Mossevelde, oprichtster van het Instituut voor Duurzaam Werken, legt Carol zich toe op het vergroten van het bewustzijn hieromtrent bij organisaties, op burn-out preventie en coaching en op de ontwikkeling van herbronningstrajecten aan zee.

Meer info over het Instituut voor Duurzaam Werken via www.sustainableworking.org 

 

 

Veiligheid & gezondheid

Achtergrond

Sharwa heeft een ruime expertise in het implementeren en verbeteren van veiligheid op de werkvloer: 

 • assistentie tijdens een ontwerpfase;
 • proces-technische assistentie via HAZOP;
 • algemene veiligheidsassistentie;
 • toezicht tijdens constructie;
 • assistentie op projectbasis;
 • tijdelijke vervanging van uw preventieadviseur;
 • ...

 

Sharwa kan u helpen om de juiste veiligheidsbeslissingen te nemen. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een optimalisatie van mensen en middelen met respect voor het bedrijfseconomische aspect.

Ondersteuning

Bij Sharwa kunt u o.a. terecht voor:

 • audit en analyse van uw bestaande veiligheidssysteem;
 • begeleiden bij het ontwerp van nieuwe veiligheidssystemen;
 • HAZOP leader en scribe;
 • assistentie of tijdelijke vervanging van uw preventieadviseur;
 • uitvoeren van risicoanalyses;
 • uitvoeren van ongevallenonderzoek;
 • opleiden en sensibiliseren van uw medewerkers;
 • begeleiding bij OHSAS compliance;
 • advies en opleiding inzake werken op hoogte, besloten ruimtes, gevaarlijke stoffen, lawaai, machines, e.d.
 • begeleiding bij het uitwerken van uw veiligheidsbeleid;
 • ...

Expertise

Sharwa heeft jarenlange ervaring op vlak van veiligheid en gezondheid bij multinationals. Enkele medewerkers hebben als manager ook vaak het veiligheidsbeleid mee uitgestippeld. Ze kennen dan ook als geen ander de uitdagingen, valkuilen en economische aspecten van deze materie.


 

Milieu en Duurzaam Ondernemen

Achtergrond

Sharwa kan als externe milieucoördinator deeltaken op zich nemen of kan voor uw bedrijf optreden als externe milieucoördinator. In dit laatste geval wordt er met een volledige doorlichting gestart om na te gaan waar de grootste knelpunten zitten op vlak van milieu en om het bedrijf en de processen te leren kennen. Vervolgens wordt in samenspraak met de organisatie een actieplan opgesteld om deze knelpunten pragmatisch aan te pakken. Het takenpakket van de milieucoördinator kan afgestemd worden op de specifieke behoeften van de organisatie, al of niet volgens het ISO 14001 of EMAS beheerssysteem.

Ook Duurzaam Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft intussen een plaats veroverd binnen organisaties. Nieuwe normen als ISO 26000 of de certificeerbare MVO-prestatieladder ondersteunen deze evolutie.

Ondersteuning

Sharwa biedt u inzake milieu en duurzaam ondernemen volgende dienstverlening:

 • milieu-audit;
 • externe milieucoördinator;
 • opzetten van of begeleiden bij de implementatie van milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 of EMAS;
 • ondersteuning bij MVO-prestatieladder;
 • ...

Expertise

Een team van ervaren milieu-experten staat voor u klaar.

 

 

Emergency Response

Achtergrond

Het Koninklijk Besluit "Eerste Hulp" dwingt bedrijven om na te denken over wat er kan verkeerd gaan en hoe zich te organiseren wanneer mensen "onwel worden" of bij een ongeval betrokken raken.

Industriële bedrijven dienen wettelijk een noodplan op te stellen en voor het bestrijden van een begin van brand een interventieploeg in te richten.

Hoe pak je dit als bedrijf op een efficiënte en bedrijfseconomische manier aan? Deze materie is zo specifiek dat u hiervoor best een expert onder de arm kunt nemen.

Sharwa heeft de expertise in huis om u te helpen hierin de juiste beslissingen te nemen in functie van uw specifieke risico's, uw huidige of toekomstige organisatie en de maatgevende scenario's van uw bedrijf. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een optimalisatie van middelen en mensen met respect voor het bedrijfseconomische aspect.

Ondersteuning

Bij Sharwa kunt u onder meer voor de volgende diensten inzake noodplanning en interventieploeg terecht:

 • audit en analyse van uw nood-/interventieplan;
 • brandveiligheidsaudit;
 • advies inzake nood-/interventieplannen, -organisatie of -middelen;
 • opmaak of bijwerken van het noodplan;
 • opzetten en begeleiden van uw noodorganisatie;
 • opmaak van maatgevende scenario's (al of niet Seveso);
 • on-site theoretische en praktische opleidingen voor interventieleden en/of crisisteam;
 • off-site praktijkoefeningen voor interventieleden (in samenwerking met onze partner);
 • organisatie van evacuatie-oefeningen;
 • sensibilisatie van personeel;
 • ...

Expertise

Jarenlange praktijkervaring als leider van verschillende interventie- en bedrijfsbrandweerdiensten. Kennis via diverse opleidingen inzake brandpreventie en brandbestrijding, waaronder CFPA Europe - Fire Prevention en hogere opleiding Fire Protection & Fire Engineering.

Via een lidmaatschap van The Institution of Fire Engineers in het Verenigd Koninkrijk worden de nieuwigheden in de wereld van de brandpreventie en -bestrijding ook nauwgezet opgevolgd.

 

Ontwerp industriële brandweerwagens

Achtergrond

Niet alleen luchthavens en grote industriële bedrijven hebben een eigen brandweerdienst. Ook kleinere al dan niet Seveso bedrijven hebben nood aan specifieke interventiemiddelen. Hierbij wordt veelal verkeerdelijk gebruik gemaakt van standaard brandweervoertuigen en -middelen die echter niet afgestemd zijn op de bedrijfsspecifieke risico's of organisatie.

Hoe weet u als bedrijf welk(e) type(s) voertuig(en) en middelen voor uw bedrijf gepast zijn? Deze materie is zo specialistisch dat u hiervoor best een expert onder de arm kunt nemen.

Ondersteuning

Bij Sharwa kunt u onder meer terecht voor:

 • audit en analyse (vaststellen van de specifieke behoeften van uw bedrijfsbrandweer);
 • formuleren van advies inzake gepaste voertuigen en materieel;
 • advies bij de (her)inrichting van een bestaand inerventievoertuig;
 • engineering van bedrijfsspecifieke voertuigen;
 • opmaak van lastenboeken voor de aanbesteding van voertuigen;
 • (mee) voeren van onderhandelingen met potentiële voertuigbouwers en leveranciers van materieel;
 • opvolging en kwaliteitscontrole tijdens de bouw van voertuigen;
 • advies bij of controle- en commissioning testen voor de indienstname van nieuwe voertuigen;
 • opleiding in het juiste gebruik van de middelen en de voertuigen;
 • ...

Expertise

Sharwa heeft al meerdere voertuigen voor diverse multinationals ontworpen.

 

 

Safety as a mind set

Achtergrond

U hebt al veel geïnvesteerd in opleidingen rond veiligheid, de mensen hebben geschikte PBM's, de machines beantwoorden aan de nodige normen, er zijn procedures en instructies voorzien. Dit is belangrijk. Toch hebt u soms het gevoel dat het nog beter kan. Toch moet u vaststellen dat er nog teveel ongevallen gebeuren. U vraagt zich af hoe dit mogelijk is.

Welnu, ook al hebt u een goed uitgebouwd veiligheidsbeheerssysteem, zolang veiligheid geen vanzelfsprekende waarde wordt binnen uw organisatie, blijft er nog ruimte voor verbetering. Er moet respect en bezorgdheid zijn voor elkaar en de organisatie moet beseffen dat de mensen het grootste kapitaal vormen van de onderneming. De medewerkers moeten dan ook actief betrokken worden bij hun eigen veiligheid en die van hun collega's.

Sharwa heeft de nodige expertise om uw organisatie te laten evolueren naar een geïntegreerde veiligheidscultuur.

Ondersteuning

Volgende dienstverlening is bij Sharwa voorhanden:

 • audit en analyse;
 • coaching op de werkvloer;
 • sensibilisatie en coaching van het management team en van leidinggevenden;
 • observaties;
 • begeleiding bij het opzetten van een BBS (Behaviour Based Safety) proces;
 • ...

Expertise

Sharwa doet hiervoor beroep op safety professionals die reeds voor diverse multinationals trajecten rond geïntegreerde veiligheidscultuur hebben opgezet en opgevolgd.